Mail naar Van den Udenhout Autoverhuur

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Bel mij terug

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Facebook account van Van den Udenhout Autoverhuur Contact opnemen met Van den Udenhout Autoverhuur Bel naar Van den Udenhout Autoverhuur
Van den Udenhout Autoverhuur
Van den Udenhout Autoverhuur
>
Nieuw Euromobil account aanmaken


Wil je langer dan een weekend reserveren? Neem contact op met de Euromobil partner. Contact partners
* op basis van beschikbaarheid

Weekend = vrijdag 17.00* t/m maandag 8.00 uur

Reserveren

Ons dagtarief is gebaseerd op 24 uur.
Voor de openingstijden van onze vestigingen verwijzen we je naar onze partnerwebsites.

Contact partnersNaar stap 2: Model opties

Auto & Fiscus


Belastingdienst wil ANPR-controles weer invoeren

De belastingdienst wil voor de controle van rittenregistraties van de tegenbewijsregeling van de bijtelling opnieuw de camera’s met nummerplaatherkenning inzetten.

Dat blijkt uit de halfjaarsrapportage van de belastingdienst. Begin 2017 werd gebruik van beelden van camera’s met Automatic Number Plate Recognition (ANPR) nog door de Hoge Raad onloetbaar geacht.

De belastingdienst heeft daarna het gebruik van deze camerabeelden stopgezet voor de controle op de bijtelling, de MRB en het eurovignet. Oude bestanden met camerabeelden zijn vernietigd, en voor zover het decentraal bewaarde bestanden betreft is het gebruik ervan geblokkeerd.

Uit de halfjaarsrapportage blijkt dat het weer in gebruik nemen van de ANPR-camerabeelden en van gegevens die ontleend zijn aan deze camerabeelden in voorbereiding is. De bedoeling is om via het Belastingplan 2019 te regelen dat de gegevens weer gebruikt kunnen worden voor controle van de wegenbelasting (MRB).  
Voor de bijtelling ligt invoering ingewikkelder. Ook dat punt is echter in onderzoek. Gekeken wordt hoe dit gebruik past in het kader van de privacywetgeving en hoe de wettelijke grondslag het beste vorm kan krijgen. De belastingdienst wil dit laten meelopen in een nieuw wetsvoorstel over gegevensverwerking.

19-04-2018http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Belastingdienstauto1.jpg

Uitstel voor roettaks

Dagblad De Telegraaf bericht op 16 april dat de verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor auto’s zonder roetfilter wordt uitgesteld. De maatregel zou per 2019 ingaan, maar door IT-problemen bij de belastingdienst lijkt dat nu een latere datum te worden.

Doel van de maatregel was om dieselpersonen- en dieselbestelvoertuigen zwaarder te belasten als zij een fijnstofuitstoot hebben van meer dan 5 milligram per kilometer. Met deze grens sluit het kabinet aan bij de Europese Euro 5-norm die vanaf 1 september 2009 verplicht werd voor nieuwe typen personenauto’s en lichte bestelauto’s. Bij dieselbestelvoertuigen komt daar een leeftijdscriterium van 12 jaar en ouder bij, omdat bij bestelauto’s pas later dan bij personenauto’s een roetfilter gebruikelijk werd.
Het gaat naar verwachting om aantallen van zo’n 250.000 personenauto’s zonder af-fabriek roetfilter en zo’n 260.000 bestelauto’s van 12 jaar en ouder.

De geplande verhoging voor dieselpersonenauto’s betreft een toeslag op de MRB van 15% van de huidige MRB inclusief provinciale opcenten. Voor een gemiddelde dieselpersonenauto in de gewichtsklasse 1350-1450 kilogram betekent dat een verhoging van € 225 per jaar.
Ook voor dieselbestelvoertuigen van particulieren en ondernemers is een toeslag gepland van 15% op de MRB. Die verhoging komt voor een gemiddelde bestelauto van een ondernemer uit op € 62 per jaar.

Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe invoeringsdatum bekend is.

 

16-04-2018http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Belastingdienstutrecht.JPG

Denk aan driemaandstermijn voor MIA-aanvraag op elektrische auto

De populariteit van volledig elektrische auto’s neemt toe, niet in de laatste plaats door de lage bijtelling van slechts 4% van de catalogusprijs. Op deze auto’s geldt bovendien milieu-investeringsaftrek (MIA).

Deze MIA houdt in dat ondernemers tot een investering van € 50.000 een extra fiscale aftrekpost mogen aftrekken ter grootte van 36% van de investering (voor elektrische bestelauto's geldt zelfs 36% over maximaal € 75.000). De MIA geldt als de auto gekocht wordt of met financial lease wordt aangeschaft, maar ook bij operational lease.
Bij operational lease kan de leasemaatschappij de MIA aftrekken van haar resultaat. Het netto-effect kan dan in de maandelijkse leasetermijn worden verwerkt. Bij koop of financial lease is het de ondernemer zelf die de MIA mag aftrekken. 

Belangrijke voorwaarde voor de MIA is dat het moet gaan om een nieuwe auto. Demo’s van niet ouder dan 6 maanden of met niet meer dan 6.000 km tellen ook nog als nieuw. Bovendien moet – in verband met het maximale beschikbare budget - de investering tijdig gemeld worden. Die melding kunt u doen via het e-loket van RVO op rvo.nl. Denkt u eraan dat dit moet gebeuren binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting, ook al wordt de auto pas op een later tijdstip geleverd.

 

14-04-2018http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Opladen.jpg

Teveel afwijkingen in rittenregistratie: alsnog bijtelling

Met de tegenbewijsregeling kan de bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak voorkomen worden. Er moet dan aangetoond worden dat het privégebruik op jaarbasis niet meer is dan 500 kilometer.

Dat tegenbewijs kan het beste geleverd worden met een sluitende rittenregistratie. Uit de rechtspraak komt echter naar voren dat “een kilometeradministratie niet bij voorbaat dient te worden verworpen indien niet aan alle vereisten wordt voldaan. Een administratie in combinatie met andere bewijsmiddelen kan eveneens aanvaard worden, mits ze zodanig sluitend zijn dat daaruit eenduidig kan worden afgeleid hoeveel kilometers er met de auto’s zakelijk en privé zijn gereden”.

Dat andere bewijs is in de praktijk best lastig. Dat blijkt ook uit een recente rechtszaak over een naheffingsaanslag voor de bijtelling. De belastingdienst had bij de rittenregistratie over dat jaar grote vraagtekens. Op de rechtszitting probeerde deze berijder die opmerkingen te weerleggen.

Uit het totaal van de rittenregistratie, het brandstofverbruik en vastleggingen van kilometerstanden, leidde de rechtbank af dat de manier waarop de rittenregistratie was bijgehouden niet betrouwbaar is. De administratie was blijkbaar niet steeds per rit bijgehouden. Dat kon in de eerste plaats geconcludeerd worden uit grote verschillen in brandstofverbruik. De auto zou ongeveer 1 op 20 moeten rijden. Maar er waren ook weken in de rittenregistratie met een heel afwijkend brandstofcijfer. Daar kwam bij dat geen enkele kilometerstand van de tankbeurten, van onderhoudsfacturen en bandenwissel overeenkwam met de rittenregistratie. De rechter oordeelde dan ook dat het beroep ongegrond was: De naheffing blijft daarmee in stand.

Het is dan ook het beste om dagelijks en per rit de gereden ritten in de administratie te verwerken. Een geautomatiseerde rittenregistratie met een black box of app kan daar een handig hulpmiddel voor zijn.

 

06-04-2018http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Belastingdienstauto2.jpg

Bij schorsing van auto weggebruik mogelijk voor APK?

Tijdens de schorsing van een auto is weggebruik niet toegestaan. Maar ook niet voor een rit voor een APK-keuring?

Die vraag kwam recent aan de orde in een rechtszaak bij de rechtbank in Groningen. Het ging daar om een iemand die zijn Renault 5 had geschorst, maar waarbij tijdens die schorsing weggebruik geconstateerd was. Dat bleek de rit van het schorsingsadres naar de garage te zijn.

De belastingdienst legde voor het weggebruik een naheffing motorrijtuigenbelasting op. Volgens de fiscus was namelijk niet aangetoond dat er sprake was van een APK-keuring. Bij de rechtbank bleek dat er geen bewijs was van een daadwerkelijke APK-keuringsafspraak. Er was ook geen keuringsrapport. Wel was er een bon van de garage van de bewuste dag, met daarop een vermelding van de uit te voeren reparaties.

Omdat wettelijke vrijstellingen strikt moeten worden uitgelegd, oordeelde de rechtbank dat de naheffing terecht was opgelegd. Er was namelijk geen bewijs van een daadwerkelijke APK-keuring.

Wel verviel de boete. De rechtbank was er namelijk van overtuigd dat deze autobezitter wel degelijk van plan was een APK-keuring te laten uitvoeren, al had hij er geen bewijs van dat dit zo gebeurd was. De vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor geschorste auto’s moet strikt worden uitgelegd. Bij weggebruik voor de APK zijn bewijsstukken dan ook heel belangrijk. Let er daarnaast op dat de eis dat er geen weggebruik mag zijn ook betekent dat de auto niet op de openbare weg gestald mag worden.

 

29-03-2018http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Renault5.jpg

Zakelijke kosten van 13 auto’s zijn acceptabel

Twee ondernemers die gezamenlijk een onderneming runnen waarbij zij 13 auto’s op hun balans hadden staan, krijgen van de rechter gelijk: de kosten van alle 13 auto’s zijn aftrekbaar.

Deze ondernemers zag zich geconfronteerd met een naheffing over de afgetrokken autokosten. In het betreffende jaar bedroegen de autokosten ongeveer 50.000 euro. De inspecteur vond een wagenpark van 13 auto’s voor twee ondernemers buiten proportie. Volgens hem stond het aantal auto’s in een zodanige wanverhouding tot het nut daarvan voor de onderneming, dat geen redelijk denkend ondernemer daarvoor zou hebben gekozen. De inspecteur corrigeerde daarom 15.000 van de 50.000 euro. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant zag dat anders. De rechtbank keek eerst naar het soort auto’s. Twee auto’s waren oldtimers met reclamestickers. Deze werden niet gebruikt voor vervoer, maar voor reclamedoeleinden. Daarnaast waren ook de kosten aftrekbaar voor auto’s waarvoor een bijtelling voor privégebruik werd aangegeven.
Wat betreft de resterende kosten oordeelde de rechtbank dat een deel daarvan, zoals het benzineverbruik, niet hoger was dan wanneer deze ondernemers slechts enkele auto’s hadden aangeschaft voor hun onderneming.
Alles bij elkaar oordeelde de rechter dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat deze ondernemers als gevolg van het gebruik van dit aantal auto’s zodanig hoge autokosten hebben dat geen redelijk denkend ondernemer deze kosten zou hebben gemaakt. De correctie ging dan ook helemaal van tafel. Ook al waren het 13 auto’s, de kosten zijn desondanks aftrekbaar.

 

23-03-2018http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Foto-1.JPG

Aangiftetip: autokosten als zorgkosten aftrekbaar

In sommige situaties zijn autokosten in de aangifte inkomstenbelasting aftrekbaar als zorgkosten. Die aftrek is niet altijd beperkt tot 19 cent per kilometer.

In de aangifte inkomstenbelasting kunnen boven bepaalde drempels kosten in verband met ziekte of invaliditeit afgetrokken worden.

Voor reizen naar een arts of een ziekenhuis en weer terug naar huis, mogen de werkelijke vervoerskosten afgetrokken worden. Bij gebruik van een auto betekent dit dus dat hiervoor de beperking tot 19 eurocent per kilometer niet geldt.

Hebt u door een bepaalde ziekte of door invaliditeit hogere vervoerskosten dan anderen, dan mag u dat hogere deel ook aftrekken. U moet dan zelf wel aantonen dat u in vergelijking met anderen die die ziekte of handicap niet hebben maar die financieel en maatschappelijk wel met u vergelijkbaar zijn, daadwerkelijk hogere kosten hebt. Dat is niet zo eenvoudig. Maar bijvoorbeeld CBS-cijfers kunnen daarvoor behulpzaam zijn.

Gaat het niet om een ziekte van uzelf, maar om bezoek aan anderen, dan zijn de reiskosten soms ook aftrekbaar. Bij reizen per auto geldt in dit geval wél een beperking tot 19 eurocent per kilometer. Bovendien gelden als voorwaarden dat u regelmatig iemand bezoekt die langer dan een maand wordt verpleegd en met wie u bij het begin van de ziekte samen een huishouden had. Bij meerdere keren verpleging per jaren mag u de verschillende periodes optellen als het totaal langer is dan één maand, de tijd tussen de verpleegperioden niet langer dan 4 weken was en als de oorzaak dezelfde ziekte was. Aftrek is alleen mogelijk als de enkele reisafstand meer is dan 10 kilometer.

 

16-03-2018http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_autoenfiscusboekjeenauto.JPG

Gestegen BPM-opbrengst leidt tot nieuwe Kamervragen

Radiozender BNR berichtte onlangs dat de BPM-opbrengst over 2017 fors hoger is dan over 2016 en dat de opbrengst met 27,4% gestegen zou zijn tot € 1,9 miljard. Reden voor Tweede Kamerleden om de staatssecretaris van Financiën Menno Snel te vragen of dit te wijten is aan de nieuwe WLTP-testmethode voor de CO2-uitstoot van de auto.

Volgens Snel is de hogere opbrengst over 2017 geen gevolg van de nieuwe WLTP-methode, maar wordt dit bijvoorbeeld veroorzaakt door de hogere economische groei (meer verkochte auto’s) en veranderende consumentvoorkeuren. Zo kan het zijn dat consumenten vaker dan voorgaande jaren kiezen voor een grotere en duurdere auto met een hogere CO2-uitstoot en een hogere BPM op de koop toenemen.

De Kamerleden vroegen ook wanneer Snel zijn toezegging nakomt om nieuwe BPM-tabellen in te voeren voor een budgetneutrale overstap naar de nieuwe WLTP-testmethode.

De staatssecretaris erkent de zorgen uit de autobranche over de onzekerheden die de nieuwe testmethode met zich brengt. Deze onzekerheden worden volgens hem grotendeels veroorzaakt door het gebrek aan inzicht in de gevolgen die deze nieuwe testmethode heeft voor de CO2-uitstoot van personenauto’s en de BPM. Dat inzicht gaat ontstaan als er voldoende WLTP-geteste auto’s in Nederland zullen zijn verkocht. Desondanks streeft Snel naar een zo snel mogelijke omzetting om een einde te maken aan de onzekerheid die leeft bij de belastingbetaler en de autobranche. Hij verwacht na de zomer 2018 meer duidelijkheid te kunnen geven over het proces van de omzetting van de BPM naar op WLTP-gebaseerde tarieven.

 

09-03-2018http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Foto-4.JPG


Direct reserveren