Mail naar Van den Udenhout Autoverhuur

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Bel mij terug

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Facebook account van Van den Udenhout Autoverhuur Contact opnemen met Van den Udenhout Autoverhuur Bel naar Van den Udenhout Autoverhuur
Van den Udenhout Autoverhuur
Van den Udenhout Autoverhuur
>
Nieuw Euromobil account aanmaken


Wil je langer dan een weekend reserveren? Neem contact op met de Euromobil partner. Contact partners
* op basis van beschikbaarheid

Weekend = vrijdag 17.00* t/m maandag 8.00 uur

Reserveren

Ons dagtarief is gebaseerd op 24 uur.
Voor de openingstijden van onze vestigingen verwijzen we je naar onze partnerwebsites.

Contact partnersNaar stap 2: Model opties

Auto & Fiscus


Praktische tips voor de btw-heffing over het privégebruik

In januari wordt de laatste btw-aangifte over het voorgaande jaar gedaan. Daarin wordt meestal ook de btw-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak verwerkt. Hieronder praktische tips over die heffing.

De btw-correctie voor privégebruik van de auto van de zaak, bedraagt in principe 2,7% van de catalogusprijs van de auto. Soms zorgen andere mogelijkheden echter voor een voordeliger uitkomst.

Het vaste percentage kan worden toegepast als er onvoldoende gegevens over het werkelijke gebruik beschikbaar zijn. Maar soms zijn die gegevens er wel. Dat kan een voordeel voor de btw opleveren. De werkelijke kilometerverhoudingen van het privégebruik ten opzichte van het totale aantal gereden kilometers in het kalenderjaar worden dan gebruikt voor de berekening van de btw over het privégebruik. Dat percentage wordt dan vermenigvuldigd met de btw op de autokosten. Daarbij moet in de eerste 5 jaar ook 1/5 van de btw op de aanschaf worden meegenomen.

Wordt wel het forfait toegepast, dan kan vanaf het vijfde jaar na het jaar van de aanschaf ook een lager forfait worden toegepast. Dat bedraagt dan 1,5% in plaats van de standaard 2,7%.

Het bijhouden van de kilometers kan voor auto’s die relatief weinig privé gebruikt worden voor de btw voor een lagere heffing over het privégebruik zorgen. Wel moet daarbij bedacht worden dat het woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik wordt gezien. Voor de bijtelling is het woon-werkverkeer zakelijk.
Die regeling betekent ook dat bestelauto’s die niet privé maar wel voor woon-werkverkeer gebruikt worden en dus geen loonbelastingbijtelling hebben, wel met de btw-correctie te maken hebben. Ook dan kan gebruik van de werkelijke kilometerverhoudingen een mooi fiscaal voordeel opleveren.

 

18-01-2018http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Belastingdienstutrecht.JPG

Vragen in Tweede Kamer over stijging BPM door nieuwe CO2-emissietest

Nu de eerste testresultaten van de WLTP-testmethode voor de CO2-uitstoot bekend zijn, rijst de vraag of de nieuwe methode wel budgetneutraal uitpakt voor de BPM.

Bij de nieuwe testmethode wordt op een verbeterde wijze de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s bepaald. Omdat nog niet alle auto’s met die nieuwe WLTP-testmethode getest zijn, wordt de uitkomst ter vergelijking met een Europese rekentool teruggerekend naar een waarde volgens de oude (NEDC-)methode. Die teruggerekende waarde geldt in 2018 ook voor de BPM.

Dat zou budgetneutraal moeten uitpakken. Zo schreef toenmalig staatssecretaris Wiebes van Financiën bij de behandeling van het Belastingplan 2017 aan de Tweede Kamer: “Deze tool zorgt ervoor dat er in principe geen verschil in verschuldigde belasting zou moeten zijn voor een auto die overeenkomstig de NEDC of de WLTP is getest”. 

Diverse media berichtten begin januari 2018 echter dat de uitkomst met de nieuwe test wel degelijk tot BPM-stijging kan leiden. Vanuit de Tweede Kamer is opheldering gevraagd bij de nieuwe staatssecretaris van Financiën, Menno Snel. Wij houden u op de hoogte.

 

09-01-2018http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Foto-4.JPG

Een nieuw jaar: nieuwe keuze voor wel of geen bijtelling

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak kan worden voorkomen door op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé te rijden. Het bewijs daarvoor is in principe niet aan een bepaalde vorm gebonden, maar een sluitende kilometeradministratie/rittenregistratie geeft de meeste zekerheid dat de bijtelling niet van toepassing is.

Zonder wisseling van werkgever is overstap van een rittenregistratie naar bijtelling of andersom alleen mogelijk met ingang van een nieuw kalenderjaar. De tegenbewijsregeling houdt namelijk in dat op kalenderjaarbasis aangetoond moet worden dat het privégebruik niet meer is dan 500 kilometer.

Voor de bijtelling levert de wisseling van werkgever voor de werknemer de keuzemogelijkheid op om in de loop van het jaar over te stappen van een rittenregistratie zonder bijtelling naar privégebruik mét bijtelling. Andersom kan ook: Van bijtelling naar rittenregistratie. De achtergrond van deze keuzemogelijkheid is dat de loonbelasting per werkgever beoordeeld wordt. Wel moet daarbij bedacht worden dat de 500-kmgrens dan ook tijdsevenredig geldt. 

Stap je over op een rittenregistratie, bedenk dan dat werkgevers vaak vragen om een ‘Verklaring geen privégebruik’. Die kun je met je DIGID online invullen en naar de belastingdienst opsturen. Met een kopie van de verklaring kan de werkgever de bijtelling in principe zonder risico op naheffing achterwege laten. Alleen als het voor de werkgever duidelijk is dat de verklaring ten onrechte is afgegeven, kan de belastingdienst bij de werkgever naheffen. In andere gevallen wordt bij de werknemer nageheven.

06-01-2018http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_loonheffingenauto2.JPG

Milieulijst 2018: Ook in 2018 hoge MIA-aftrek voor elektrische auto

RVO heeft de Milieulijst 2018 gepubliceerd. De belangrijkste regelingen voor personen- en bestelauto’s zetten wij hieronder voor u op een rij.

De volledig elektrische personenauto komt ook in 2018 in aanmerking voor 36% milieu-investeringsaftrek (MIA) tot een investeringsbedrag van € 50.000. Die aftrek geldt ook voor een waterstofpersonenauto. Op de waterstofpersonenauto mag daarnaast voor 75% ‘willekeurig’ worden afgeschreven.

Plug-in hybride personenauto’s met een benzinemotor komen in 2018 evenals in 2017 nog slechts voor MIA in aanmerking als de CO2-uitstoot niet hoger is dan 30 gram/km. Die MIA van 27% geldt dan tot ten hoogste € 35.000.

Voor de volledig elektrische bestelauto is in 2018 36% MIA mogelijk tot € 75.000 en bovendien geldt voor zo’n bestelauto een VAMIL-afschrijving (‘willekeurige afschrijving’) voor 75%.
Aardgasbestelauto’s en taxi’s op aardgas kunnen in aanmerking komen voor 13,5% MIA over de helft van het investeringsbedrag.
Op een bestelauto met zeer duurzame transportkoeling kan naast versnelde afschrijving 27% MIA worden geclaimd tot een investeringsbedrag van € 16.000. Eventuele zonnepanelen komen voor 54,5% energie-investeringsaftrek in aanmerking.

Op waterstofafleverstations, oplaadpunten voor elektrische auto’s en aardgasvulpunten is in 2018 milieu-investeringsaftrek en in de eerste twee gevallen versnelde afschrijving mogelijk. Het moet dan wel gaan om voorzieningen op eigen bedrijfsterrein, bestemd voor eigen voertuigen. 

Anders dan bij de gewone kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, kan de milieu-investeringsaftrek ook worden toegepast bij operationele lease. De aanvraag gebeurt dan door de leasemaatschappij, die het fiscale voordeel verwerkt in de leasetermijnen. Om de milieu-investeringsaftrek te kunnen toepassen, is het belangrijk dat het in principe gaat om nieuwe voertuigen en dat de investering in het nieuwe bedrijfsmiddel binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting bij RVO.nl wordt aangemeld.

28-12-2017http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Milieulijst2018.JPG

Eerste Kamer neemt Belastingplan 2018 aan

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2018 en bijbehorende maatregelen. Samen met de wijzigingen per 2018 vanuit eerdere wetsvoorstellen zijn de belangrijkste wijzigingen voor 2018 als volgt.

Bijtelling

Voor de bijtelling geldt in 2018 een standaardpercentage van 22%. Een bijtellingskorting is er voor nieuwe auto’s alleen nog bij een CO2-uitstoot van 0 gram/km. De bijtelling is dan 4% van de cataloguswaarde. De beperking van dit 4%-forfait tot de eerste 50.000 euro gaat pas in 2019 in.
Het oude 25%-tarief geldt nog voor alle auto’s met een eerste tenaamstelling tot en met 2016. Als op die auto’s destijds een lagere bijtelling gold in verband met lage CO2-uitstoot, mag dat percentage gebruikt blijven worden zolang de 60-maandsperiode niet verstreken is.
Voor de catalogusprijs gaat vanaf 2018 gelden dat deze door de fabrikant of importeur publiekelijk kenbaar gemaakt moet worden. Op dit moment geldt dat de prijs alleen aan de wederverkopers kenbaar gemaakt hoeft te worden.

BPM

De BPM-schijven worden per 1 januari aangepast aan de technische vooruitgang die tot CO2-afname leidt. Dit gebeurt door aanscherping van de CO2-normen van de tariefschijven. Auto’s met een nieuwe typegoedkeuring worden thans getest met de nieuwe WLTP-methode. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt in 2018 voor de BPM-berekening echter nog de omgerekende NEDC-waarde van de CO2-uitstoot gehanteerd.
De BPM-tarieven worden per 2018 wel naar beneden bijgesteld. De nieuwe bijtellingstarieven leiden namelijk tot hogere belastingopbrengst, die via verlaging van de BPM aan de automobilist wordt teruggegeven.
Voor volledig elektrische auto’s blijft in 2018 de BPM-vrijstelling van kracht.

MRB

Volledig elektrische auto’s kunnen in 2018 gebruik maken van een MRB-nihiltarief. Voor plug-in hybride auto’s geldt een halftarief van de wegenbelasting (MRB). 
Voor de berekening van de MRB gaat op een nader te bepalen tijdstip in 2018 de in Europa gebruikte term ‘massa rijklaar’ gelden in plaats van de ‘eigen massa’. Op de hoogte van de te betalen MRB heeft dat geen invloed.

20-12-2017http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Prinsjesdag2017a.jpg

Lagere btw-heffing privégebruik voor auto van de zaak?

Voor het privégebruik van een auto van de zaak is de werkgever of ondernemer btw-heffing verschuldigd. Dat mag op basis van de werkelijke kilometerverhoudingen of op basis van een forfait van 2,7% van de catalogusprijs. Voor bestelauto’s die alleen zakelijk en voor woon-werkverkeer worden gebruikt, geldt een gunstige regeling. Het vastleggen van de kilometerstand per 31 december is dan belangrijk.

Bijzonder is dat het woon-werkverkeer voor de btw wordt gezien als privégebruik. Voor de bijtelling is dat niet zo. Ook voor een auto die verder niet privé gebruikt wordt, maar wel voor woon-werkverkeer, is de werkgever dan de btw-heffing verschuldigd. Omdat het 2,7%-forfait over de catalogusprijs inclusief btw én BPM wordt berekend, komt dat forfait in deze gevallen meestal te hoog uit. Zeker voor bestelauto’s met een BPM-vrijstelling.

Er is echter een alternatief. Als het privégebruik van een auto alléén bestaat uit woon-werkverkeer is het niet per se nodig om een kilometeradministratie bij te houden om de verschuldigde btw te berekenen. In dat geval hoeft u alleen de woon-werkafstand te bepalen en bij te houden hoe vaak deze reizen plaatsvinden. Dat kan ook als de bestelauto (zowel zakelijk als voor woon-werkverkeer) wisselend wordt gebruikt door verschillende werknemers. Dan kunt u voor al deze werknemers de afstand bepalen en per werknemer de frequentie bijhouden.

In deze gevallen worden alle gereden privékilometers eenmaal per jaar gerelateerd aan het jaarkilometrage van de auto om de btw-heffing vast te stellen. Belangrijk is dan wel om elk jaar op 31 december de kilometerstand vast te leggen.

In plaats van het daadwerkelijk bijhouden van de frequentie van het woon-werkverkeer mag ook worden uitgegaan van een vast aantal van 214 werkdagen per kalenderjaar. Bij dit aantal is onder andere rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte, sabbaticals en verlof. Het aantal werkdagen (214) kunt u naar evenredigheid toepassen als de werknemer op minder dan vijf dagen per week werkt of als de dienstbetrekking in de loop van het kalenderjaar begint of eindigt.

16-12-2017http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Belastingdienstauto2.jpg

Fiscaal voordeel voor de elektrische auto

ANWB publiceerde deze week haar Elektrisch Rijden Monitor. Diverse media pakten dat vooral op met het bericht dat elektrisch rijden duurder is dan rijden op benzine of diesel. Voor zakelijke rijders ligt dat echter behoorlijk anders.

De Elektrisch Rijden Monitor van de ANWB is een onderzoek “onder de Nederlandse bevolking”. Dat betreft logischerwijs dan vooral veel consumenten. Daarvan blijkt al 38% interesse in elektrisch rijden te hebben. Belemmeringen zijn onder andere nog wel de aanschafprijs van een elektrische auto en de actieradius.

De overheid ondersteunt zowel particuliere als zakelijke kopers op het punt van de aanschafprijs met een vrijstelling van BPM. Voor zakelijke rijders komt daar echter nog een extra fiscale aftrekpost bij. Op een volledig elektrische auto bedraagt de milieu-investeringsaftrek namelijk maar liefst 36% (berekend over een bedrag van maximaal € 50.000). Die aftrek geldt niet alleen bij koop en financial lease: Bij operational lease kan de leasemaatschappij deze aftrek ook toepassen.

Qua gebruikskosten geldt voor zowel particuliere als zakelijke rijders een nihiltarief van de motorrijtuigenbelasting. Dat is wettelijk al geregeld tot en met het jaar 2020. Voor de zakelijke rijder geldt bovendien dat hij of zij op dit moment kan profiteren van een uiterst lage bijtelling voor het privégebruik (4% van de catalogusprijs). Dat maakt de elektrische auto een serieus alternatief.

 

06-12-2017http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_BA979A43-B877-44E3-991F-E0929A204C19.JPG

Nieuwe IFRS-boekhoudregels gelden niet voor het MKB

De Europese Commissie heeft onlangs de nieuwe IFRS boekhoudregels voor leasing verplicht gesteld voor beursgenoteerde bedrijven. Vanaf 2019 moeten deze bedrijven de gebruiksrechten van geleaste bedrijfsmiddelen op de balans vermelden.

Tegenover die gebruiksrechten staan dan op de creditzijde van de balans de contractuele betalingsverplichtingen. Ook als het een operationeel leasecontract is, of een langlopende huurcontract, is er vanaf 2019 dus sprake van ‘on balance’ financiering.

Een verschil met financial lease blijft wel dat het bedrijfsmiddel alleen geactiveerd wordt voor de waarde van het gebruiksrecht, dus zonder de restwaarde. Ook servicecomponenten vallen er buiten. De nieuwe regels moeten zorgen voor een beter inzicht in de cijfers van de onderneming.

Deze nieuwe IFRS-boekhoudregels zijn niet verplicht voor het MKB-bedrijfsleven. Voor hen blijft gelden dat operational lease en huur niet op de balans vermeld wordt.

 

02-12-2017http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Vivaro.JPG


Direct reserveren